NAPÍŠTE OBJ. ČÍSLO, ZVOĽTE množstvo A OBJEDNAJTE:

+

Dodacie podmienky | jar

Vážení zákazníci,
na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa podmienok dodávania objednávok.

Dodacie  podmienky / jar    

1.  Vzhľadom na charakter ponúkaného sortimentu (rastlinný materiál), u ktorého  expedovanie objednávok predávajúcim závisí od vegetačného obdobia konkrétneho rastlinného materiálu,  ovplyvneného predovšetkým poveternostnými podmienkami, je  bežný termín expedície v každom kalendárnom roku od 15.03. do 31.05. pre jednotlivý rastlinný materiál nasledovný :

Od februára:

Sortiment semien.

Od marca:
cibuloviny, jahody, trvalky. ruže, ovocné stromy, kríky, okrasné dreviny, živé ploty, popínavé rastliny a pokryvné rastliny.

V priebehu apríla-mája:
balkónové rastliny, črepníkové rastliny, balkónové ovocie, izbové rastliny.

2. Predávajúci sa zaväzuje  dodať tovar kupujúcemu v bežnom  termíne expedície uvedenom v bode 1  do 14 dní od potvrdenia objednávky, v prípade, že tovar nie je skladom, do 28 dní od potvrdenia objednávky. V prípade prijatia objednávky mimo bežného termínu expedície uvedeného v bode 1 predávajúci  a kupujúci sa písomne dohodnú na  termíne dodania.

3. Vo výnimočných prípadoch (výpadok v dodávke, príp. iná mimoriadna okolnosť) predávajúci zašle po dohode s kupujúcim  náhradný tovar v rovnakej, prípadne vyššej hodnote.

4. Predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „časový rozsah").

6. V prípade, ak predávajúci, resp. jeho zástupca dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, vrátane nákladov na jeho doručenie, doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci alebo splnomocnená  osoba  na prevzatie tovaru  predloží  kópiu potvrdenia  objednávky.

7. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto a v časovom rozsahu, jeho prevzatie kupujúcim alebo splnomocnenou  osobou  a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim, alebo osobou splnomocnenou kupujúcim.

8. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu  neprevezme tovar do .... dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov  pokusu o neúspešné doručenie tovaru na miesto a v časovom rozsahu.

9. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar vrátane  obalu ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru či obalu je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu, doručeného predávajúcemu, môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle Reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru  znáša predávajúci.

10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 3 týchto dodacích podmienok stornovať objednávku.

Platobné podmienky

1. Platby za dodanie tovaru kupujúci  uhrádza  v EUR, pričom predávajúci vyžaduje  platbu dodania objednaného tovaru vopred bankovým prevodom alebo  na dobierku. Pri platbe na dobierku kupujúci uhrádza sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí zástupcom predávajúceho (kuriérna služba). O spôsobe platby je spotrebiteľ informovaný  predávajúcim  písomným oznámením alebo  e-mailovou správou, ktorou  potvrdzuje obsah  objednávky.

2.  Okrem kúpnej ceny dodaného tovaru  predávajúci účtuje poplatok za  dodanie tovaru:

a/ rastlinný materiál okrem sortimentu stromov :  5,90 €
b/ sortiment stromov:  7,90 €
c/ kombinovaná dodávka rastliny + sortiment stromov:  7,90 €
d/ sortiment semien (je zasielaný v samostatnej zásielke): 3,90 €

3. V prípade kombinovanej objednávky je možné  na žiadosť kupujúceho objednávku rozdeliť, v takom prípade predávajúci účtuje poplatok za dodanie tovaru zvlášť  za každú dodávku tovaru podľa jej charakteru.


STARKL záhradník s.r.o.
Tel. 02/45944797, 02/45944897
FAX 02/45944896
IČO: 31447074
DIČ: 2020363059
IČ DPH: SK 2020363059
S.R.O. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1
Oddiel: sro Vložka číslo:12740/B


Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170