Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Dodacie a platobné podmienky

Vážení zákazníci,
na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa podmienok dodávania objednávok.

Dodacie podmienky / Jar    

1.  Vzhľadom na charakter ponúkaného sortimentu (rastlinný materiál), u ktorého  expedovanie objednávok predávajúcim závisí od vegetačného obdobia konkrétneho rastlinného materiálu,  ovplyvneného predovšetkým poveternostnými podmienkami, je  bežný termín expedície v každom kalendárnom roku od 15.03. do 31.05. pre jednotlivý rastlinný materiál nasledovný:
Od februára:
sortiment semien.
Od marca:
cibuloviny, jahody, trvalky. ruže, ovocné stromy, kríky, okrasné dreviny, živé ploty, popínavé rastliny a pokryvné rastliny.
V priebehu apríla:
balkónové rastliny, črepníkové rastliny, balkónové ovocie, izbové rastliny.

2. Predávajúci sa zaväzuje  dodať tovar kupujúcemu v bežnom  termíne expedície uvedenom v bode 1  do 14 dní od potvrdenia objednávky, v prípade, že tovar nie je skladom, do 28 dní od potvrdenia objednávky. V prípade prijatia objednávky mimo bežného termínu expedície uvedeného v bode 1 predávajúci  a kupujúci sa písomne dohodnú na  termíne dodania.
3. Vo výnimočných prípadoch (výpadok v dodávke, príp. iná mimoriadna okolnosť) predávajúci zašle po dohode s kupujúcim  náhradný tovar v rovnakej, prípadne vyššej hodnote.
4. Predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „časový rozsah").
6. V prípade, ak predávajúci, resp. jeho zástupca dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, vrátane nákladov na jeho doručenie, doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci alebo splnomocnená  osoba  na prevzatie tovaru  predloží  kópiu potvrdenia  objednávky.
7. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto a v časovom rozsahu, jeho prevzatie kupujúcim alebo splnomocnenou  osobou  a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim, alebo osobou splnomocnenou kupujúcim.
8. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu  neprevezme tovar do .... dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov  pokusu o neúspešné doručenie tovaru na miesto a v časovom rozsahu.
9. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar vrátane  obalu ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru či obalu je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu, doručeného predávajúcemu, môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle Reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru  znáša predávajúci.
10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 3 týchto dodacích podmienok stornovať objednávku.

Dodacie podmienky / Jeseň    

1. Vzhľadom na charakter ponúkaného sortimentu (rastlinný materiál), u ktorého expedovanie objednávok predávajúcim závisí od vegetačného obdobia konkrétneho rastlinného materiálu, ovplyvneného predovšetkým poveternostnými podmienkami, je bežný termín expedície v každom kalendárnom roku od 15.09. do 15.11. pre jednotlivý rastlinný materiál nasledovný:
Od polovice septembra:
cibuľoviny a rastliny v nádobách, sadenice jahôd.
Od októbra:
Rastliny z voľnej pôdy, ruže, ovocné kríky, rastliny pre živé ploty, popínavé rastliny (presný začiatok zasielania tohto sortimentu závisí na aktuálnom počasí - voľnokorenné rastliny je možné posielať až v štádiu vegetačného pokoja).
Od konca októbra:
viniče, ovocné stromy.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v bežnom  termíne expedície uvedenom v bode 1  do 14 dní od potvrdenia objednávky, v prípade, že tovar nie je skladom, do 28 dní od potvrdenia objednávky. V prípade prijatia objednávky mimo bežného termínu expedície uvedeného v bode 1 predávajúci  a kupujúci sa písomne dohodnú na  termíne dodania.
3. Vo výnimočných prípadoch (výpadok v dodávke, príp. iná mimoriadna okolnosť) predávajúci zašle po dohode s kupujúcim  náhradný tovar v rovnakej, prípadne vyššej hodnote. V prípade neakceptovania náhradného tovaru, bude táto časť objednávky stornovaná. Na žiadosť kupujúceho je možné objednávku rozdeliť, poštovné bude účtované pri oboch balíkoch zvlášť. Dodatočná objednávka bude vybavená rovnako ako prvá.
4. Predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „časový rozsah").
6. V prípade, ak predávajúci, resp. jeho zástupca dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, vrátane nákladov na jeho doručenie, doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci alebo splnomocnená  osoba  na prevzatie tovaru  predloží  kópiu potvrdenia  objednávky.
7. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto a v časovom rozsahu, jeho prevzatie kupujúcim alebo splnomocnenou  osobou  a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim, alebo osobou splnomocnenou kupujúcim.
8. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu  neprevezme tovar do 5 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov  pokusu o neúspešné doručenie tovaru na miesto a v časovom rozsahu.
9. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar vrátane  obalu ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru či obalu je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu, doručeného predávajúcemu, môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle Reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru  znáša predávajúci.
10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 3 týchto dodacích podmienok stornovať objednávku.

Platobné podmienky

1. Platby za dodanie tovaru kupujúci  uhrádza  v EUR, pričom predávajúci vyžaduje  platbu dodania objednaného tovaru vopred bankovým prevodom alebo  na dobierku. Pri platbe na dobierku kupujúci uhrádza sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí zástupcom predávajúceho (kuriérna služba). O spôsobe platby je spotrebiteľ informovaný  predávajúcim  písomným oznámením alebo  e-mailovou správou, ktorou  potvrdzuje obsah  objednávky.
2. Okrem kúpnej ceny dodaného tovaru  predávajúci účtuje poplatok za dodanie tovaru:

   a/ rastlinný materiál okrem sortimentu stromov :  7,90 €
   b/ sortiment stromov:  9,90 €
   c/ kombinovaná dodávka rastliny + sortiment stromov:  9,90 €
   d/ sortiment semien (je zasielaný v samostatnej zásielke):  3,90 €

3. V prípade kombinovanej objednávky je možné  na žiadosť kupujúceho objednávku rozdeliť, v takom prípade predávajúci účtuje poplatok za dodanie tovaru zvlášť  za každú dodávku tovaru podľa jej charakteru.

Minimálna hodnota objednávky 9,95 €

STARKL záhradník s.r.o.
Tel. 02/45944797, 02/45944897
FAX 02/45944896
IČO: 31447074
DIČ: 2020363059
IČ DPH: SK20203059
S.R.O. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1
Oddiel: sro Vložka číslo:12740/BNázov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170