Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Obchodné podmienky

 

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto  obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v e- obchode starkl.sk.

1.2. Predávajúci: spoločnosť Starkl Záhradník,  s.r.o. so sídlom Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo, IČO: 31447074, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 12740/B, IČ DPH: 2020363059 (ďalej len "predávajúci").

1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného  vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“):

1.4. Tovar: výrobky  v ponuke e- obchodu starkl.sk

1.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail:  zahrada@starkl.sk

Telefón: +421/2 / 45944798

Poštová adresa: Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo

 

1.6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk.

1.7. Zaslaním objednávky na tovar  kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a  súhlasí s obchodnými podmienkami  e- obchodu starkl.sk, vrátane dodacích a platobných podmienok, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania  osobných údajov kupujúceho.

Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,  predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru  kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v  objednávke (ďalej len „objednávka").

2.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.3. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho  po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

2.4. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o špecifikácii a množstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,  údaje o cene tovaru a spôsobe jej úhrady, nákladoch spojených s dodaním tovaru, termín a spôsob jeho dopravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, identifikácia   kupujúceho (meno a priezvisko/obchodný názov,  bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail),    údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).

Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať kupujúcemu na základe potvrdenia  objednávky do dohodnutého miesta  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod na použite a údržbu v slovenskom jazyku,  dodací list, resp. daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny  kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci nie je povinný objednávku kupujúceho prijať a môže ju zrušiť alebo zrušiť jej časť. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

3.4. V prípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o  stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. V prípade, ak kupujúci v  lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom  v elektronickej podobe a na základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.  

 

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu  vrátane nákladov na dodanie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.


Čl. 5 Poučenie spotrebiteľa  o práve na odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo  v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku  odstúpiť od  kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

5.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu:

ONLINE FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (SÚBOR NA STIAHNUTIE)

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním  určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

5.4. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty  spotrebiteľ zašle  tovar na  adresu predávajúceho Starkl Záhradník, s.r.o., Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo. Lehota je zachovaná, ak tovar zašle spotrebiteľ na prepravu  najneskôr  posledný deň lehoty.

5.5. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša  spotrebiteľ.

5.6. Spotrebiteľ zodpovedá  iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ  je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: Starkl Záhradník, s.r.o., Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo, e-mail: zahrada@starkl.sk.

5.8. V prípade záujmu môže spotrebiteľ  vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom  internetovej stránky starkl.sk predávajúceho použitím formulára v zmysle bodu 5.2.

5.9. Ak spotrebiteľ využije  možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu  5.8. prijatie odstúpenia od zmluvy  predávajúci bezodkladne potvrdí  e-mailom.

5.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak  oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na 

odstúpenie od zmluvy.

Čl. 6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi   všetky platby, ktoré  uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru  spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil  iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

6.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  oznámenia o odstúpení od  zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.3. Platba za zakúpený tovar  bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na  adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Čl. 7 Kúpna cena

7.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-obchodu starkl.sk je uvedená vždy pri  každom ponúkanom  tovare.

7.2. Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare  nie je uvedené inak.

7.3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v potvrdení objednávky (ďalej len "kúpna cena").

7.4. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení  objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke e-obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

7.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na jeho doručenie,  v zmysle podmienok uvedených v sekcii dodacie  a platobné podmienky, vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí  na dohodnutom mieste dodania tovaru.

7.6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred dodaním tovaru resp. pri  dodaní tovaru,  predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
 

Čl. 8  Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až  zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

Čl. 9 Záverečné ustanovenie

9.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach  sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

9.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp.  právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

9.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

9.4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 9.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu  9.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU.

9.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 

 

Čl.10 Zásady ochrany osobných údajov dotknutej osoby

Čl. 10.I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a vymedzenie dotknutej osoby
1. V nadväznosti na prijatie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („ďalej len „Nariadenie GDPR“), ako aj na súvisiacu legislatívnu úpravu SR zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť Starkl Záhradník, s.r.o. Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo, IČO 31447074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 12740/B,  je v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje v súlade s cit. Právnymi predpismi a  plní si všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov voči dotknutej osobe (§ 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z.z.), ktorou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej  len „dotknutá osoba“).
 

2. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ  nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou a preto ju ani nie je možné uzavrieť. Účelom spracovania osobných  údajov dotknutej osoby sú predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode.

 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby  na marketingové účely  na základe žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z.  pri registrácii na internetovom obchode www.starkl.sk.

Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii  pre marketingové účely, aby Prevádzkovateľ spracoval a uchoval jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a súčasne udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, najdlhšie však na dobu 3 rokov. 

 

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v bode 1. tohto článku, zabezpečí, aby sa využívali len spôsobom, na ktorý boli zhromaždené, osobné údaje bude spracovávať v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu, zákonu č. 18/2018 Z.z. ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Čl. 10. II. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

1. Spracúvanie osobných údajov na účel  nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu www.starkl.sk, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

1.1. Prevádzkovateľ na účely nákupu tovaru dotknutou osobou prostredníctvom e-shopu www.starkl.sk a dodania tovaru spracúva nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa),

1.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely vybavovania reklamácií, okrem údajov uvedených v bode 1.1. spracúva aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené dotknutou osobou  pri uplatnení reklamácii,

1.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje  na účely riešenia poistných udalostí, okrem údajov uvedených v bode 1.1. spracúva aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené dotknutou osobu pri oznámení poistnej udalosti.
1.4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a  dodania tovaru dotknutej osoby a riešenia poistných udalostí ust. § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.,  v prípade vybavovania reklamácií  ust. § 13 ods. 1, písm. c)   zákona č. 18/2018 Z.z.

1.5. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru dotknutej osobe a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia, v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.
1.6. Údaje dotknutej osoby budú poskytované sprostredkovateľom  (§ 5 písm. p)  zákona č. 18/2018 Z.z., t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľoma tretím stranám. 

1.7. Zoznam  subjektov – sprostredkovateľov je nasledovný:

 

·         Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 90028, IČO: 3132917, Vložka: 3215/B,
·         GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, Vložka: 9084/S,
·         Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124, Vložka číslo: 803/S,  
·         ZONER s.r.o., Jaskov rad  5, 831 01 Bratislava, IČO: 35770929, Vložka: 19487/B,  
·         Starkl – zahradník, spol. s r o, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, Česká republika, IČO: 18622275,

 

1.8. Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

 

a/  Policajný zbor SR

b/ Súdy a prokuratúry SR

c/ Finančná správa SR

d/ Úrad na ochranu osobných údajov

e/ Slovenská obchodná inšpekcia

1.9. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

2/ Spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovania e-shopu

2.1. V prípade, že Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní e-shopu www.starkl.sk poskytuje priamy marketing (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov), zákonným spôsobom pre spracúvanie osobných údajov je dobrovoľný súhlas   dotknutej  osoby v zmysle § 13 ods.1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. v spojení s § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje na dobu  určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, najdlhšie na dobu 3 rokov. 

Dotknutá osoba  má právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných spracúvaných osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím času platnosti súhlasu, likvidáciu svojich osobných údajov, ako došlo k porušeniu zákona,  a ďalšie práva uvedené v §§ 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z.

2.2. Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

2.3. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytované sprostredkovateľom  spolupracujúcim s Prevádzkovateľom a tretím stranám. 

2.4. Zoznam subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:

 

·         Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 90028, IČO: 3132917, Vložka: 3215/B,
·         GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, Vložka: 9084/S,
·         Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124 Vložka číslo:  803/S,  
·         ZONER s.r.o., Jaskov rad  5, 831 01 Bratislava, IČO: 35770929, Vložka: 19487/B,  
·         Starkl – zahradník, spol. s r o, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, Česká republika, IČO: 18622275,

 

2.5. Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje dotknutej osoby na základe právnych predpisov, najmä:

 

a/  Policajný zbor SR

b/ Súdy a prokuratúry SR

c/ Finančná správa SR

d/ Úrad na ochranu osobných údajov

e/ Slovenská obchodná inšpekcia

3.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

3.1. Prevádzkovateľ spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, adresa, e‑mailová adresa a detail objednávky.
3.2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade predaja tovaru mimo ponuky e-shopu a riešenia poistných udalostí ust. § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.,  v prípade vybavovania reklamácií ust. § 13 ods. 1, písm. c)   zákona č. 18/2018 Z.z.

3.3. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 
4.    Poskytovanie  e-mailovej podpory dotknutej osobe 

4.1. Prevádzkovateľ spracúva na účely poskytovania e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.
4.2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade poskytovania  e-mailovej podpory ust.  § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.

4.3. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na poskytnutie tohto spôsobu podpory dotknutej osobe.
4.4. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytované sprostredkovateľom  spolupracujúcim s Prevádzkovateľom a tretím stranám. 

4.5. Zoznam subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:

 

·         ZONER s.r.o., Jaskov rad  5, 831 01 Bratislava, IČO: 35770929, Vložka: 19487/B,  
·         Starkl – zahradník, spol. s r o, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, Česká republika, IČO: 18622275,

 

4.6. Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje dotknutej osoby na základe právnych predpisov, najmä:

 

a/ Policajný zbor SR

b/ Súdy a prokuratúry SR

c/ Finančná správa SR

d/ Úrad na ochranu osobných údajov

e/ Slovenská obchodná inšpekcia

4.7. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

5.    Riešenie sťažnosti dotknutej osoby

5.1. Prevádzkovateľ  spracúva na účely riešenia sťažnosti dotknutej osoby  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho, akým spôsobom dotknutá osoba  sťažnosť podala aj jej adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 
5.2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade riešenia sťažnosti dotknutej osoby  ust. § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.

5.3. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti dotknutej osobe.

6.   Uplatňovanie nárokov Prevádzkovateľa

6.1. Prevádzkovateľ spracúva na účely uplatňovania svojich nárokov  nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách s dotknutými osobami, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby Prevádzkovateľom,  údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo ochranou  záujmov Prevádzkovateľa.

6.2. Účelom spracúvania týchto osobných údajov v zmysle ust. § 13 ods. 1,  písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. sú  oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a to  ochrana jeho majetku, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči Prevádzkovateľovi.

6.3. Príjemcom osobných údajov sú:

  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

6.4. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, v ktorej môžu byť voči Prevádzkovateľovi uplatňované nároky, alebo v ktorej si Prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky. 

7.    Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa

7.1. Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje uvedené v Čl. II., bodoch 1. až 6. na účely plnenia svojich zákonných povinností.

7.2. Právnym základom uvedeného spracúvania osobných údajov je ust. § 13 ods. 1, písm.  c) zákona č. 18/2018 Z.z.  (napr. zákon č. 431/2002 Z.z., v platnom znení,  zákon č. 222/2004 Z.z., v platnom znení, zákon 595/2003 Z.z., v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z.z., v platnom znení, zákon č. 395/2002 Z.z., v platnom znení). Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia jeho zákonných povinností.

7.3. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, finančná správa, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

7.4. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Čl. 10.III.  Práva dotknutej osoby súvisiace so spravovaním osobných úradov

1. Práva dotknutej osoby súvisiace so spracovaním osobných údajov:

a)      požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom,

b)      právo na opravu poskytnutých osobných údajov,

c)      právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov,

d)      právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

e)      právo podať  návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR, alebo zákonom č. 18/2018 Z.z.,

f)       právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)      právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

2. Dotknutá osoba môže svoje práva podľa Čl. III. bodu 1. tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na e-mailovej adrese: slovensko@starkl.com. Žiadosť dotknutej osoby vybaví Prevádzkovateľ bezplatne.

3. Práva podľa  Čl. III. bod 1. nemožno uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v Čl. II. body 1., 6. a 7, s výnimkou oprávnenia Prevádzkovateľa zasielať obchodné oznámenia v príde, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru dotknutej osobe, ale len za predpokladu, že dotknutá osoba má možnosť jednoduchým spôsobom odmietnuť súhlas v využitím elektronického kontaktu na  účel zasielania obchodného oznámenia, vtedy je možné uplatniť všetky práva podľa Čl. III. bod  1.  

4. Ak by sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jej osobných údajov v rozpore s príslušnými právnym predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie e-mailom zaslaným na slovensko@starkl.sk

b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na slovensko@starkl.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie vzniknutého stavu doplnením, blokovaním, vykonaním opravy alebo likvidáciou osobných údajov. O námietke Prevádzkovateľ rozhodne bezodkladne a informuje dotknutú osobu.  Ak Prevádzkovateľ nevyhovie námietke,  má dotknutá osoba právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo dotknutej osoby obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.    

5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa  Čl. III. bod 1. je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti prevádzkovateľom.

6. V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7.  V prípade, ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 18/2018 Z.z., môže uplatniť blízka osoba.

8. Právo dotknutej osoby  na likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a opravu, alebo likvidáciu svojich nesprávnych a neúplných, alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, má právo Prevádzkovateľ obmedziť len v prípade, že takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.  

9. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z Čl. III.  bod 1. písm. a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy, alebo listom s úradne overeným podpisom  na adresu sídla Prevádzkovateľa. Súčasťou žiadosti je povinnosť uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

10. Pokiaľ dotknutá osoba uplatní niektoré z práv z Čl. III. bod 1., Prevádzkovateľ má právo žiadať preukázanie totožnosti dotknutej osoby. Žiadosť o prístup k osobným údajom teda musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, alebo z inej e-mailovej adresy,   má  Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail.   V prípade, že žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z Čl. III. bod 1. prijatá.

 

Čl. 10. IV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky práve vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa riadia

právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy. 

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady ochrany osobných údajov dotknutej osoby nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.